Руководства по стилю

ҚАЗАҚСТАН СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР ИНСТИТУТЫ ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАНЫНДАҒЫ

КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

KAZAKHSTAN INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES UNDER
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Add Your Heading Text Here

Шетелдегі қазақ диаспорасымен жұмыстың қазіргі
жағдайы: негізгі тенденциялары

Современное состояние работы с казахской
диаспорой за рубежом: основные тренды

The Current State of Work with the
Kazakh Diaspora Abroad: Main Trends

Add Your Heading Text Here

Шетелдегі қазақ диаспорасымен жұмыстың қазіргі
жағдайы: негізгі тенденциялары
Современное состояние работы с казахской
диаспорой за рубежом: основные тренды
The Current State of Work with the
Kazakh Diaspora Abroad: Main Trends

Іс-шараның ұйымдастырушылары – Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан
стратегиялық зерттеулер институты (ҚСЗИ) және Қазақстан Республикасы 
Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі (ОКҚ). Дөңгелек үстелді модератор 
ретінде Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы ҚСЗИ директоры Еркін Тұқымов жүргізді.

Іс-шараның ұйымдастырушылары – Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қазақстан
стратегиялық зерттеулер институты (ҚСЗИ) және Қазақстан Республикасы 
Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар қызметі (ОКҚ). Дөңгелек үстелді модератор 
ретінде Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы ҚСЗИ директоры Еркін Тұқымов жүргізді.

Организаторы мероприятия – Казахстанский институт стратегических исс
ледований (КИСИ) при Президенте РК и Служба центр альных коммуника
ций при Президенте РК (СЦК). В качестве модератора
круглого стола выступил директор КИСИ Еркин Тукумов.

Организаторы мероприятия – Казахстанский институт стратегических исс
ледований (КИСИ) при Президенте РК и Служба центр альных коммуника
ций при Президенте РК (СЦК). В качестве модератора
круглого стола выступил директор КИСИ Еркин Тукумов

The organizers of the event are the Kazakhstan Institute for Strategic Studies (KazISS) 
under the President of the Republic of Kazakhstan and the Central Communications Service 
under the President of the Republic of Kazakhstan (CCS). Director of 
KazISS Yerkin Tukumov acted as moderator of the round table.

The organizers of the event are the Kazakhstan Institute for Strategic Studies (KazISS) 
under the President of the Republic of Kazakhstan and the Central Communications Service 
under the President of the Republic of Kazakhstan (CCS). Director of 
KazISS Yerkin Tukumov acted as moderator of the round table.