Перейти к содержимому
Главная страница » Издания

Издания

Журналы

Книги

  • Год издания

26 августа 2021 года в Зале Конституции Национальной библиотеки РК состоялся международный круглый стол «Президент – символ и гарант
незыблемости Конституции Республики Казахстан», посвященный Дню Конституции Республики Казахстан. На круглом столе обсуждались актуальные вопросы конституционного строительства в Казахстане, вклад Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева в создании прочной правовой основы государства, роль Президента страны К.К.Токаева как гаранта незыблемости Основного закона страны.
В офф-лайн и он-лайн форматах в работе круглого стола приняли участие казахстанские и зарубежные ученые и эксперты. В сборнике представлены тексты выступлений участников мероприятия.

Жинақта «Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы – Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция қатысушыларының баяндамалары, сонымен қатар екі ел халықтарының арасындағы тарихи, мәдени және рухани байланыстардың, сондай-ақ қазіргі геосаяси үдерістердің контекстіндегі Қазақстан-Ресей қатынастарының маңызды мәселелеріне қатысты Қазақстан мен Ресейдің жетекші тарихшы-ғалымдары дайындаған баяндамалары ұсынылған.
2021 жылы Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы атап өтіледі. Бұл қорытындылар жасау мен өткен жолды ұғынудың маңызды кезеңі мен шебі болып табылады. Қазіргі заман тарихы Қазақстан-Ресей ынтымақтастығының қарышты дамуы мен жоғары нәтижелілігі өзара құрмет, тең құқылық және стратегиялық әріптестік қағидаттарына негізделгенін көрсетті.
Басылым саясаттанушыларға, тарихшыларға, халықаралық қатынастар мамандарына, сондай-ақ сарапшылар мен оқырмандардың кең ауқымына
арналған.

Бұл брошюра ақпараттық-талдамалық шолудан тұрады, онда Қазақстанның еңбек нарығындағы жастардың жай-күйі динамикасына кешенді талдау, сондай-ақ жастарды жұмыспен қамтуды мемлекеттік қолдау бойынша Қазақстанда және шетелдік мемлекеттерде қолданылатын соңғы үрдістер ерешеліктері ұсынылады.

Басылымда ҚР Президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының ұйымдастыруымен өткен «Жаңа геосаяси жағдайдағы Орталық Азия ынтымақтастығы: сын-қатерлері мен келешегі» атты халықаралық конференция материалдары жарияланған. Жинаққа конференцияға қатысушылардың Орталық Азия елдері арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытудың өзекті мәселелеріне, оның ішінде сауда және көлік коммуникацияларын дамытудағы, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі тиімді байланыс тетіктерін анықтауға, сондай-ақ жаһандық сын-қатерлерді шешуге ортақ көзқарасты әзірлеуге арналған ой-түйіндері топтастырылды.
Жинақ халықаралық қатынастар саласының мамандарына, саясаттанушыларға, мемлекеттік қызметкерлерге, сонымен қатар сарапшылар мен оқырмандардың кең аудиториясына арналған.

***
В издании опубликованы материалы международной конференции «Центральноазиатское сотрудничество в новых геополитических условиях: вызовы и перспективы», организованной Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК. В сборнике собраны тезисы участников конференции, посвященные актуальным вопросам дальнейшего развития сотрудничества между странами Центральной Азии, в том числе определению эффективных точек соприкосновения в сфере развития торговли и транспортных коммуникаций, обеспечения продовольственной безопасности, а также выработки общего подхода к решению глобальных вызовов.
Сборник предназначен для специалистов в области международных отношений, политологов, госслужащих, а также для широкой аудитории экспертов и читателей.

***
The materials of the international conference «Central Asian Cooperation in the New Geopolitical Conditions: Challenges and Prospects» organized by the Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the President of Kazakhstan were published in the publication. The book contains abstracts of the conference participants devoted to the topical issues of further development of cooperation between the countries of Central Asia, including the identification of effective points of contact in the development of trade and transport communications, food security, as well as the development of a common approach to the global challenges.
The collection is intended for experts in region