Skip to content
Басты бет » Басылымдар

Басылымдар

Журналдар

Кітаптар

  • Басылым жылы

Кітап азамат соғысының (1918–1920 жж.) Қазақстандағы қаралы жылдарына арналған. Мемлекеттік мұрағаттардың деректік құжаттары, жарияланған материалдар, естеліктер мен ғылыми әдебиеттер негізінде Алаш әскерінің тарихы қалпына келтірілген, бұрындары белгісіз құжаттар ғылыми айналымға енгізілген.

Данное информационно-аналитическое издание посвящено вопросам партийного строительства в Казахстане. В нем отражены ключевые события отечественного партийного строительства, обобщен современный опыт партийного функционирования зарубежных стран, а также приведены общие результаты сравнительного анализа партийных программ. Отдельная глава посвящена изучению активности партий по формированию политического имиджа и обратной связи с электоратом в интернет пространстве.
Издание предназначено для широкого круга читателей.

Кітап Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» Қазақстан халқына жолдауына арналған. Басылымда жаңғыру үдерістерінің аясында жүзеге асырылып отырған Жолдаудың алты негізгі бағыты талданды. Мемлекет басшысы Жолдауының негізгі аспектілерін практикалық іске асыруға көп көңіл бөлінеді: халықтың кірісін ұлғайту, өмір сүру сапасын жақсарту, жайлы өмір ортасын қамтамасыз ету; мемлекеттік органдардың тиімділігін арттыру, Қазақстанның әлем елдерімен сыртқы саясаттағы теңдестірілген өзара іс-қимылын қамтамасыз ету, азаматтардың жүргізіліп жатқан реформаларға қатысуын қамтамасыз ету. Кітапта Қазақстанның дамуының қазіргі заманғы үрдістерін бейнелейтін ақпараттық-талдамалық, статистикалық деректер, инфографикалық материалдардың үлкен жиынтығы бар.

Кітап саясаткерлерге, экономистерге, халықаралық қатынастар мамандарына, мемлекеттік қызметшілерге, жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне, сондай-ақ оқырмандардың кең ауқымына арналған.

Международные конференции «Узбекистан – Казахстан: 25 лет установления дипломатических отношений» (г. Ташкент, 31 октября 2017 г.) и
«Перспективы партнерства Казахстана и Узбекистана в новых геополитических и геоэкономических условиях» (г. Астана, 21 сентября 2018 г.) были организованы Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. Сборник материалов состоит из докладов и выступлений участников конференций, посвященных актуальным вопросам казахстанско-узбекского сотрудничества. Научно-экспертные мероприятия проводились в рамках 25-летия установления дипломатических отношений двух стран и Года Узбекистана в Казахстане.
Издание предназначено для политологов, экспертов-международников, регионоведов, государственных служащих, а также широкого круга читателей, интересующихся современным состоянием и перспективами развития межгосударственного взаимодействия в Центральной Азии.

Данная брошюра представляет собой информационно-аналитический обзор, в котором отражены основные тенденции изменения уровня и качества жизни, представлены результаты социологического исследования социально - экономического положения населения, а также отражены направления и механизмы государственной политики социальной поддержки в Республике Казахстан.
Издание адресовано широкому кругу специалистов, занимающихся вопросами повышения уровня и качества жизни.

Книга посвящена Посланию Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев:
повышение доходов и качества жизни» от 5 октября 2018 года. В издании представлен анализ шести основных направлений
Послания в рамках происходящих модернизационных процессов. Большое внимание уделено практической реализации ключевых аспектов
Послания Главы государства: росту доходов населения, повышению качества жизни, обеспечению комфортной среды проживания;
повышению эффективности деятельности государственных органов, поддержанию сбалансированного внешнеполитического взаимодействия
Казахстана со странами мира, обеспечению сопричастности граждан к происходящим реформам. В книге представлен большой массив
информационно-аналитических, статистических данных, инфографики, отражающих современные тренды развития Казахстана.
Книга предназначена для политологов, экономистов, специалистов международников, государственных служащих, преподавателей и студентов высших учебных заведений, а также для широкого круга читателей.

Кітапта Қазақстанның халықаралық инвестициялық ынтымақтастығының жетекші бағыттары қарастырылады. Елге шетелдік инвестициялар тарту
процестерін шолу мен талдауға баса назар аударылады – инвестициялар ағыны бөлігіндегі басты үрдістер, олардың салалық құрылымы, негізгі инвестор елдер бойынша ерекшеліктер қарастырылады. Сондай-ақ шетелдік инвестициялардың нақты ағынының ауқымын және олардың Қазақстан экономикасына әсерін нақтылауға мүмкіндік беретін әдістемелік сипаттағы мәселелер, осы процеске әсер ететін факторлар нақтыланады, халықаралық рейтингтерде елдің ілгерілеуі мен шетелдік инвестицияларды тарту арасындағы өзара байланыс қарастырылады. Одан бөлек, елден шығатын инвестициялардың негізгі ағынын қалыптастыратын мемлекеттік қаржы институттары желісі бойынша
Қазақстаннан шетелге инвестициялау үрдістері мен ерекшеліктері қаралды. Кітап экономист-ғалымдарға, студенттерге, магистранттарға, экономикалық мамандықтар докторанттарына, сондай-ақ шетел инвестицияларын тарту және пайдалану мәселелеріне қызығушылық танытатын оқырмандардың кең ауқымына арналады

В монографии проведен комплексный анализ теоретико-правовых вопросов в области развития института административного принуждения,
раскрываются правовые основы административного принуждения, применяемого в деятельности государственных органов власти и иных
субъектов административного права, наделенных государственно-властными полномочиями.
Издание представляет научный и практический интерес для ученых и правоведов, сотрудников государственных организаций, в том числе
правоохранительных органов, применяющих нормы законодательства в области административного, административно-деликтного и административно- процессуального законодательства, а также для преподавателей, докторантов и магистрантов юриспруденции.

Монография саясаттағы сараптамалық талдау орталықтарының әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, қызмет етуі мен саяси үдеріске ықпал
ету ерекшеліктерін кешенді зерттеуге арналған. Сараптамалық талдау орталықтарының теориялық негіздері, қызметтері, түрлері, қаржыландыру
мәселелері қарастырылады. Сонымен бірге, АҚШ-тың саясатындағы, Қытайдың саяси жаңаруындағы, Ресейдің саяси үдерісіндегі сараптамалық талдау орталықтарының маңызы және олардың негізгі ерекшеліктеріне, сондайақ Қазақстандағы тұңғыш сараптамалық талдау орталығы – Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының қалыптасуы мен дамуына, қызмет ету ерекшеліктері мен даму үрдістеріне талдау жасалған.
Монография саясаттанушыларға, магистранттарға, студенттерге, саясат саласындағы мамандарға арналған.

5-6 сентября 2019 года в г. Нур-Султан и курортной зоне Бурабай прошел Второй Центральноазиатский экспертный форум «Диалог
по водным вопросам в Центральной Азии: через национальное к общерегиональному», организованный Казахстанским институтом
стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан, Региональным центром ООН по превентивной дипломатии
для Центральной Азии (РЦПДЦА) и Фондом им. Фридриха Эберта в Центральной Азии. В сборнике представлены выступления участников форума по актуальным вопросам обеспечения регионального сотрудничества в решении водно-экологических и водно-энергетических проблем, развития сферы туризма как экосистемы, а также видения общих стратегических подходов с практическими предложениями и рекомендациями.
В издание также включены информационные материалы форума. Издание предназначено для политологов, международников, регионоведов, государственных служащих, а также широкого круга экспертов и читателей, интересующихся водной проблематикой
в Центральной Азии.