Skip to content
Басты бет » Басылымдар

Басылымдар

Журналдар

Кітаптар

  • Басылым жылы

Басылымда ҚР Президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының ұйымдастыруымен өткен «Жаңа геосаяси жағдайдағы Орталық Азия ынтымақтастығы: сын-қатерлері мен келешегі» атты халықаралық конференция материалдары жарияланған. Жинаққа конференцияға қатысушылардың Орталық Азия елдері арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытудың өзекті мәселелеріне, оның ішінде сауда және көлік коммуникацияларын дамытудағы, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі тиімді байланыс тетіктерін анықтауға, сондай-ақ жаһандық сын-қатерлерді шешуге ортақ көзқарасты әзірлеуге арналған ой-түйіндері топтастырылды.
Жинақ халықаралық қатынастар саласының мамандарына, саясаттанушыларға, мемлекеттік қызметкерлерге, сонымен қатар сарапшылар мен оқырмандардың кең аудиториясына арналған.

***
В издании опубликованы материалы международной конференции «Центральноазиатское сотрудничество в новых геополитических условиях: вызовы и перспективы», организованной Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК. В сборнике собраны тезисы участников конференции, посвященные актуальным вопросам дальнейшего развития сотрудничества между странами Центральной Азии, в том числе определению эффективных точек соприкосновения в сфере развития торговли и транспортных коммуникаций, обеспечения продовольственной безопасности, а также выработки общего подхода к решению глобальных вызовов.
Сборник предназначен для специалистов в области международных отношений, политологов, госслужащих, а также для широкой аудитории экспертов и читателей.

***
The materials of the international conference «Central Asian Cooperation in the New Geopolitical Conditions: Challenges and Prospects» organized by the Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the President of Kazakhstan were published in the publication. The book contains abstracts of the conference participants devoted to the topical issues of further development of cooperation between the countries of Central Asia, including the identification of effective points of contact in the development of trade and transport communications, food security, as well as the development of a common approach to the global challenges.
The collection is intended for experts in region

Басылымда ҚР Президенті жанындағы Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институтының ұйымдастыруымен өткен «Жаңа геосаяси жағдайдағы Орталық Азия ынтымақтастығы: сын-қатерлері мен келешегі» атты халықаралық конференция материалдары жарияланған. Жинаққа конференцияға қатысушылардың Орталық Азия елдері арасындағы ынтымақтастықты одан әрі дамытудың өзекті мәселелеріне, оның ішінде сауда және көлік коммуникацияларын дамытудағы, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі тиімді байланыс тетіктерін анықтауға, сондай-ақ жаһандық сын-қатерлерді шешуге ортақ көзқарасты әзірлеуге арналған ой-түйіндері топтастырылды.
Жинақ халықаралық қатынастар саласының мамандарына, саясаттанушыларға, мемлекеттік қызметкерлерге, сонымен қатар сарапшылар мен оқырмандардың кең аудиториясына арналған.

***
В издании опубликованы материалы международной конференции «Центральноазиатское сотрудничество в новых геополитических условиях: вызовы и перспективы», организованной Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК. В сборнике собраны тезисы участников конференции, посвященные актуальным вопросам дальнейшего развития сотрудничества между странами Центральной Азии, в том числе определению эффективных точек соприкосновения в сфере развития торговли и транспортных коммуникаций, обеспечения продовольственной безопасности, а также выработки общего подхода к решению глобальных вызовов.
Сборник предназначен для специалистов в области международных отношений, политологов, госслужащих, а также для широкой аудитории экспертов и читателей.

***
The materials of the international conference «Central Asian Cooperation in the New Geopolitical Conditions: Challenges and Prospects» organized by the Kazakhstan Institute for Strategic Studies under the President of Kazakhstan were published in the publication. The book contains abstracts of the conference participants devoted to the topical issues of further development of cooperation between the countries of Central Asia, including the identification of effective points of contact in the development of trade and transport communications, food security, as well as the development of a common approach to the global challenges.
The collection is intended for experts in region